POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE.TESTY EGZAMINACYJNE

 dla cudzoziemców ubiegających się o studia w Polsce

Postępowanie składa się z następujących części:

  • test podstawowy z języka polskiego, warunkujący przystąpienie do dalszej części egzaminu, przewidziany dla kandydatów, którzy nie uczęszczali do szkoły z polskim językiem nauczania; jego wynik nie jest wliczany do ogólnej punktacji z postępowania kwalifikacyjnego;
  • pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych;
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem;

Oto przykładowe testy podstawowe i humanistyczne z języka polskiego, które obowiązywały przy postępowaniu kwalifikacyjnym w 2011 roku. 

 

TEST – język polski podstawowy

Aplikacja 1

Aplikacja 2

Aplikacja 3

 

TEST – język polski humanistyczny

Aplikacja 4

Aplikacja 5

Aplikacja 6

 

Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest anonimowo. Dane kandydatów

są utajnione. Kandydaci przy wejściu na salę, w której odbywa się część pisemna, otrzymują kartę z numerem egzaminacyjnym. Kandydat wypełnia jej lewą część i oddaje ją przewodniczącemu podzespołu. Prawą część zachowuje dla siebie.

Swój numer egzaminacyjny oraz kierunek studiów kandydat wpisuje na teście. Numerem tym posługuje się również w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Przewodniczący przechowuje lewe części karty wszystkich kandydatów w zaklejonej i opieczętowanej kopercie.

Po każdej z części egzaminu wywieszane są wyniki tj. nr kandydata, liczba uzyskanych punktów oraz informacja o dopuszczeniu lub nie do części ustnej

oraz po obu częściach informacja o wstępnym zakwalifikowaniu na studia w Polsce

ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Odtajnienie następuje

po zakończeniu obydwu etapów i wywieszeniu listy osób wstępnie zakwalifikowanych

na studia w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Lista zawiera numer kandydata i kierunek studiów.

Do numeru egzaminacyjnego przypisywane jest imię i nazwisko (z lewej części karty).

Taka lista przedstawiana jest właściwemu członkowi Kierownictwa resortu MNiSW. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej sporządza listę imienną zaakceptowanych osób i przesyła do Konsulatu Generalnego RP. Stanowi ona podstawę do zawiadomienia kandydata przez KG o zgodzie na podjęcie studiów w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odrębnie (za pośrednictwem KG RP) powiadomi kandydatów o przyznaniu stypendium i przyjęciu na studia medyczne i artystyczne.

Maksymalna punktacja z obu części egzaminu wynosi 250 punktów: po 100 punktów

z jednego testu kierunkowego i 50 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania testu podstawowego z języka polskiego – 90 minut. Punkty z tego testu nie są wliczane do ogólnej punktacji.

Czas trwania testu z jednego przedmiotu – 120 minut.

Kandydaci, którzy uzyskali z dwóch testów kierunkowych minimum140 punktów mogą być zwolnieni z części ustnej.

Kandydaci, którzy uzyskali z dwóch testów kierunkowych 80 lub mniej punktów nie są dopuszczani do części ustnej.

Przewodniczący podzespołu może podnieść lub obniżyć próg zwolnienia

lub niedopuszczenia do części ustnej o maksymalnie 20 punktów w zależności

od poziomu kandydatów.

Powyższe zmiany mogą dotyczyć wszystkich testów kierunkowych lub testów

dla wybranych grup kierunków studiów.

Za pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się uzyskanie minimum 20 pkt.