WYKAZ PRZEDMIOTÓW

z jakich przeprowadzone będą sprawdziany testowe

na poszczególne kierunki studiów

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej składa się z następujących części:

  • test podstawowy z języka polskiego (warunkujący przystąpienie do dalszej części egzaminu);

  • pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych;

  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

To, z jakich przedmiotów będzie pisał testy przedmiotowe kandydat na studia, zależy od wybranego przez niego kierunku. Poniżej zamieszczamy spis przedmiotów, z jakich przeprowadzone będą testy na poszczególne kierunki studiów. Lista została opracowana na podstawie wykazu opracowanego przez BUWiWM (www.buwiwm.edu.pl).

 

MATEMATYKA, CHEMIA

chemia

technologia chemiczna

towaroznawstwo

 

FIZYKA, BIOLOGIA

inżynieria biomedyczna

 

JĘZYK POLSKI, HISTORIA

administracja

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

europeistyka

filologia polska

filozofia

historia

nauka o rodzinie

pedagogika

politologia

prawo

socjologia

teologia

wiedza o teatrze

historia sztuki

kulturoznawstwo

muzykologia

ochrona dóbr kultury

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

aktorstwo

architektura wnętrz

grafika

instrumentalistyka

jazz i muzyka estradowa

dyrygentura

kompozycja i teoria muzyki

malarstwo

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

polityka społeczna

praca socjalna

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

reżyseria dźwięku

reżyseria

rzeźba

scenografia

stosunki międzynarodowe – uniwersytety

wokalistyka

wzornictwo

 

MATEMATYKA, FIZYKA

architektura i urbanistyka

astronomia

automatyka i robotyka

budownictwo

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka

fizyka

fizyka techniczna

geodezja i kartografia

geologia

gospodarka przestrzenna

górnictwo i geologia

informatyka

inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria materiałowa

inżynieria środowiska

matematyka

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

metalurgia

oceanotechnika

technologia chemiczna

technologia drewna

włókiennictwo

transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

papiernictwo i poligrafia

edukacja techniczno - informatyczna

technika rolnicza i leśna

 

JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA

pielęgniarstwo

psychologia

pedagogika specjalna

sport

 

BIOLOGIA, MATEMATYKA

architektura krajobrazu

leśnictwo

 

BIOLOGIA, CHEMIA

analityka medyczna

architektura krajobrazu

biologia

biotechnologia

farmacja

kierunek lekarski

kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

oceanografia

ogrodnictwo

ochrona środowiska

fizjoterapia

rolnictwo

technologia żywności i żywienia człowieka

weterynaria

wychowanie fizyczne

rybactwo

zootechnika

 

MATEMATYKA, GEOGRAFIA

ekonomia

finanse i rachunkowość

informatyka i ekonometria

stosunki międzynarodowe – uczelnie ekonomiczne

zarządzanie

turystyka i rekreacja (lub biologia - do wyboru dwa z trzech przedmiotów)

geografia

 

HISTORIA, GEOGRAFIA

archeologia

etnologia

 

HISTORIA, CHEMIA

konserwacja i restauracja dzieł sztuki