Konkurs scenariuszy (dla nauczycieli) 

Adresowany do nauczycieli języka polskiego. Polega samodzielnym opracowaniu scenariusza (lub kilku) lekcji lub dowolnej imprezy o tematyce Mickiewiczowskiej. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: lekcja oraz impreza pozalekcyjna. Najlepsze scenariusze zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie jpolski.by.

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

- promowanie i popularyzowanie twórczości Adama Mickieiwcza;

- promowanie twórczości nauczycieli;

- wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania;

- uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy o poecie i jego twórczości.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego, który zobowiązuje się przeprowadzić minimum jedną lekcję lub imprezę pozalekcyjną na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy scenariusze.

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przysłania Organizatorowi scenariusza i sprawozdania z przebiegu lekcji lub imprezy pozalekcyjnej. Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały do wykorzystania na lekcji).

3. Wymogi odnośnie scenariusza:

Zgłoszony do konkursu scenariusz musi spełniać następujące kryteria:

- ułożony samodzielnie;

- adresowany do konkretnej grupy wiekowej (określonego poziomu oraz formy nauczania);

- napisany w języku polskim;

- nadesłany w podanym przez Organizatora terminie;

Objęta Scenariuszem lekcja lub impreza pozalekcyjna powinna spełniać następujące warunki:

- nawiązywać tematyką do konkursu;

- trwać nie krócej niż 45 minut;

4.Nadesłane prace będą oceniane według podanych kryteriów:

- poprawność merytoryczna,

- dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów,

- logiczna, przejrzysta struktura,

- innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych,

- oryginalność,

- atrakcyjność tematu.

Prace należy przysłać do 15 listopada 2015 roku. 

Przewidziane nagrody: laptop, netbook, ebook, zestawy literatury pięknej.