Konkurs rysunków Narysuję Mickiewicza

Adresowany do uczniów I-VIII klas. Tematyka Mickiewiczowska. Konkurs polega na rysowaniu przeczytanych i omówionych wierszy Adama Mickiewicza. Technika dowolna. Najważniejsze kryterium pracy – jej samodzielność. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV, V-VIII. Najlepsze rysunki zostaną wyróżnione nagrodami i zaprezentowane podczas imprezy inauguracyjnej.

Regulamin Konkursu Plastycznego Narysuję Mickiewicza

1. Konkurs plastyczny jest skierowany do uczniów dwóch kategorii wiekowych: klasy I-IV i V-VIII.

2. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza i rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.

3. Wymogi formalne:

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na kartce formatu A4 lub A5. W prawym dolnym rogu należy umieścić wypełnioną metryczkę. Podstawą do powstania pracy plastycznej ma być przeczytany i omówiony dowolny utwór Adama Mickiewicza.

4. Prace należy wysłać do 30 kwietnia 2015 roku.

5. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

 - związek pracy z utworem,

- samodzielność pracy,

- twórcze podejście do tematu,

- estetykę,

- włożony wysiłek.

6. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników – dyplomy.

7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac plastycznych oraz prezentacją utworów literackich Adama Mickiewicza podczas imprezy inauguracyjnej 23 maja 2015 roku w Sali Filmowej Konsulatu RP w Grodnie.

8. Zgłoszenie do konkursu będzie oznaczało zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

9. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają, że konkurs może zostać przełożony lub może zmienić się jego forma.

Przewidziane nagrody: artykuły artystyczne, albumy. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie www.jpolski.by i w folderze pamiątkowym.