Celem realizacji Projektu jest wspieranie działań na rzecz promocji języka polskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Priorytetem Projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka polskiego, poszerzenie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców prowadzących zajęcia w języku polskim.

Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez Stronę Internetową z nazwą w tytule: POMYSŁ NA POLSKI. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Nazwa skrócona: POMYSŁ NA POLSKI. Strona jest adresowana przede wszystkim do  nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych umiejętności, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, a także do potencjalnych odbiorców, jakimi są uczniowie i wychowankowie klas polskich, polskich szkół społecznych, kółek i fakultatywów języka polskiego, a także wszyscy chętni do nauki języka polskiego i poznawania Polski.

Cel pośredni Projektu: podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności zajęć z języka polskiego w szkole i przedszkolu.

Realizacja POMYSŁU NA POLSKI umożliwi rozwój środowiska polskojęzycznego i zmotywuje do pracy nauczycieli, a także przyczyni się do wzmocnienia świadomości narodowej Polaków na Białorusi. Będzie także legalną, promującą naukę języka polskiego pomocą dydaktyczną i metodyczną dla kazdego nauczyciela oraz wszystkich uczących się polskiego.

Materiały, w tym autorskie, i publikacje zostaną dostosowane do potrzeb odbiorcy ze Wschodu i będą wykorzystywane przez nauczycieli na różnych poziomach nauczania: dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych, do nauczania dzieci, a także dorosłych, w tym z uwzględnieniem wymogów certyfikacyjnych. Z publikacji będą mogli korzystać także wszyscy chętni do nauki polskiego i zapoznania się z polską kulturą. Materiały promujące język polski i ułatwiające naukę języka polskiego obejmą tematykę dotyczącą nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia, pisania, czytania i rozumienia tekstów, a także literatury, historii i kultury Polski.

Projekt uzupełni lukę merytoryczną w szkolnictwie polskim na Białorusi, zaspokoi potrzeby metodyczne nauczycieli, zapewni skuteczne nauczanie języka polskiego, w tym jako obcego. Stanie się platformą do omówienia zagadnień i wątpliwości językowych, podnoszenia sprawności językowych nauczycieli i uczniów; miejscem demonstracji gotowych scenariuszy imprez, zajęć i ćwiczeń językowych, zapoznania się z polską klasyką, fragmentami utworów dla dzieci i młodzieży, różnorodnymi materiałami dotyczącymi historii Polski, jej tradycji i obyczajów.

W trakcie realizacji Projektu chcemy pomóc jego odbiorcom w wyszukiwaniu niezbędnych informacji, dotyczących nauki języka polskiego, a także historii i kultury polskiej, wymianie doświadczeń, w tym zawodowych. Przewidujemy zostać platformą relacjonującą różne spotkania metodyczne, warsztaty, lekcje pokazowe, fora oświatowe i tak dalej. Strona Internetowa będzie zawierać także linki do różnych stron edukacyjnych, w tym polonijnych, w celu nawiązania kontaktów z innymi polskojęzycznymi placówkami oświatowymi i wymiany doświadczeń. Będzie także prezentowała najnowsze wydania metodyczne i glottodydaktyczne do nauczania języka polskiego.