CERTYFIKACJA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Systematyczny wzrost liczby zdających egzaminy certyfikatowe, podniesienie poziomu umiejętności, poprawa jakości nauczania języka polskiego przez cudzoziemców to bezsprzecznie najistotniejsze wartości, jakie wiążą się z wprowadzeniem w życie certyfikacji języka polskiego.

Zapotrzebowanie na certyfikację języka polskiego jako obcego wśród uczących się było stosunkowo niewielkie w latach 90. wieku XX, narastało ono jednak stopniowo wraz z otwieraniem się Polski na współpracę z zagranicą, szczególnie z krajami Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie to nasiliło się w XXI wieku, kiedy Polska weszła w do UE. Dlatego bardzo dobrze się stało, że uruchomienie procesu certyfikacji zbiegło się w czasie z akcesją do Unii.

 

Od 2004 roku istnieje możliwość uzyskania państwowego dyplomu poświadczającego znajomość języka polskiego na jednym z trzech poziomów zaawansowania językowego, a mianowicie B1, B2 oraz C2.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

  • rozumienie ze słuchu;
  • poprawność gramatyczna;
  • rozumienie tekstów pisanych;
  • pisanie;
  • mówienie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871)

Certyfikat wydawany Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego jest jedynym urzędowym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, a ostatnio zgłasza się wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim - Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 161). Oczekiwanie od osób pragnących uzyskać polskie obywatelstwo udokumentowanej znajomości języka polskiego spowodowało wprowadzenie dodatkowych terminów egzaminów, do których przystępują w większości  osoby kompletujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naturalizacji. O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim.

Więcej informacji, a w szczególności aktualności o planowanych sesjach egzaminacyjnych, procedurach zapisywania się na egzamin, a także przykładowe testy egzaminacyjne do znalezienia na stronie: www.certyfikatpolski.pl